Clubreglement

 1. Doel van de club is om in clubverband aan wielertoerisme doen.
 2. De officiële ritten – welke starten op zondagvoormiddag - beginnen op de eerste zondag van maart en eindigen op de laatste zondag van oktober.
 3. Tijdens de officiële ritten wordt er in clubkledij gereden.
 4. Indien men lid wordt van de club + VWB is men verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via de verzekering van de VWB. Ieder lid wordt aangeraden een familiale polis te bezitten.
 5. De clubleden dragen tijdens het fietsen een valhelm. Indien er toch een ongeval zou gebeuren met een fietser zonder valhelm zal de club zich distantiëren van dit ongeval.
 6. Iedereen kan lid worden. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald. Na betaling van het jaarlijks lidgeld is men lid en kan men clubkledij bestellen. Het aangaan van het lidmaatschap houdt in dat het lid akkoord gaat met het clubreglement en dit naleeft, de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering na leeft, een valhelm draagt en de ritten in clubuitrusting rijdt.
 7. Iedereen die eens wil proeven van onze club kan de eerste drie ritten meerijden.  De nieuwe potentiële leden doen dit op eigen verantwoordelijkheid zodat noch het bestuur, noch de club aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten door hen veroorzaakt.
 8. Bij vertrek in groep zal steeds één persoon aangeduid worden die de weg van het te volgen traject bepaalt. Deze persoon is de wegkapitein. De wegcode dient STEEDS gevolgd te worden, om zodoende de veiligheid van jezelf en die van anderen, zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Veilig en gezond terug thuis komen blijft het allerbelangrijkste! Belangrijk hierbij is dat iedereen onderweg de nodige signalen doorgeeft aan de medematen (tegenligger, putten in het wegdek, niet plots nodeloos remmen, paaltje, …). Bij een oversteekplaats rekening ermee rekening houden dat ook de laatste dit veilig kan doen. Lees ook zeker eens onze pagina over de rol van de wegkapitein.
 9. We vertrekken in groep en komen in groep aan. Samen uit, samen thuis. Ook na een bevoorrading vertrekken we samen.  Indien er op een helling toch mensen zijn die het moeilijker hebben, zet iedereen boven voet aan grond tot de groep volledig is. Bij pech onderweg, wordt er gewacht tot de herstelling is uitgevoerd. Op het einde van de rit kan er worden nagekaart in Sportcentrum Grand Slam, onze thuisbasis.
 10. Clubuitstappen en wegritten zijn geen wedstrijden. De wegkapitein bepaalt het tempo.  Indien het voor iemand te snel gaat, moet hij/zij zelf ook het initiatief nemen en vragen om de snelheid aan te passen. Ieder lid dient zich aan te passen aan de groep wat betreft de snelheid en het rijgedrag.
 11. In principe fietsen we in drie groepen. Naargelang de geplande rit en afhankelijk van de weersomstandigheden kan daarvan afgeweken worden.
 12. De fiets kalender staat online op onze website. Deze kan echter steeds gewijzigd worden. Via de website zal er regelmatig bijkomende informatie gegeven worden over de eerstvolgende rit(ten) of activiteiten waar we aan deelnemen.
 13. Het is duidelijk dat bij ongevallen, veroorzaakt door niet-naleving van de verkeersregels, de betrokken personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en voor de gevolgen ervan. Opgelet: bij een ongeval, dient de ongevalsaangifte van de VWB zo snel mogelijk te worden ingevuld. Deze dient uiterlijk binnen de 7 dagen bij de verzekering toe te komen.
 14. De leden dienen er voor te zorgen dat ze over degelijk en goed onderhouden fietsmateriaal beschikken. Zij dienen bovendien medisch geschikt te zijn om aan fietsritten te kunnen deelnemen.
 15. Tijdens het jaarlijkse clubfeest, huldigen we de clubkampioen van het afgelopen seizoen.
 16. De GS Bikers Tienen respecteren natuur en milieu. Mogen we met aandrang vragen geen afval achter te laten op de openbare weg en/of in de natuur.
 17. Het clubreglement kan te allen tijde worden aangepast.
 18. Het bestuur organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering. Alle leden worden hierop uitgenodigd, maar enkel de geregistreerde leden hebben stemrecht. Op deze vergadering wordt er:
  • Een algemeen overzicht gegeven van de financiële situatie
  • Een evaluatie van het voorbije seizoen
  • Suggesties en voorstellen tot activiteiten kunnen tijdens deze vergadering voorgesteld worden.
 19. Leden kunnen een bijkomende ledenvergadering aanvragen bij één van de bestuursleden.
 20. De club is een vzw en heeft als officiële naam "GS Bikers Tienen VZW" (GS Bikers).